Наша діяльність

Основним напрямком навчально-виховної роботи в Ужгородському ВПУ торгiвлi та технологiй є виховання особистості, яка усвiдомлює належнiсть до певної держави, що надiляє її правами i обов’язками, якій притаманнi такi риси:
 • національна свідомість, соціальна активність;
 • професійна компетентність;
 • висока правова культура;
 • толерантність.

        Однак, сучасна соціальна ситуація в країні вимагає осучаснених підходів до проблем формування особистості у всіх ланках суспільного життя, а особливо у його освітній галузі. Перш за все має бути вдосконаленою система виховання учнів професійної (професійно-технічної) освіти, оскільки вони, через сферу майбутньої професійної діяльності, впливатимуть на моральний клімат населення країни. У нашому закладі здійснюється навчально-виробничий і навчально-виховний процеси, якість яких забезпечується рівнем професійної підготовки усіх працівників училища, особливо майстрів виробничого навчання, які щодня безпосередньо працюють з учнівською молоддю.

Виховний процес забезпечує формування особистості майбутнього робітника, його свідомості, самосвідомості, встановлення зв'язку поколінь, збереження їх культурних надбань, накопичення власного досвіду на основі напрацьованого попередниками тощо. Це має здійснюватись "авторитетними, високоосвіченими людьми, носіями високої загальної, світоглядної, політичної, професійної, правової, інтелектуальної, соціально-психологічної, емоційної, естетичної, фізичної та екологічної культури". Кожен педагог має знати, що не можна залишати поза увагою жодного вихованця, оскільки лише цілеспрямований вплив на людину дає бажані результати. Слід активно включати кожного учня у виховний процес на засадах співпраці, діалогу, партнерства, високої вимогливості і глибокої поваги до нього. Орієнтація на індивідуальні особливості кожного учня - одна з найважливіших функцій майстрів виробничого навчання та викладачів. До того ж, суттєвим для їх реального співробітництва є встановлення демократичного стилю спілкування.
Необхідно зазначити, що нинішнє виховання у навчальних закладах усіх ланок характеризується як таке, що перебуває під впливом глибокої суспільної кризи і тому потребує вдосконалення. Виходячи з цього воно має забезпечуватись відповідно до основних завдань і принципів сучасної державної молодіжної політики, яка передбачає здійснювати "допомогу молодим людям у реалізації і самореалізації їх творчих можливостей та ініціатив". Враховуючи те, що виховання є процесом безперервним, молодь, окрім примноження знань, має постійно набувати нового досвіду, зміцнювати переконання, виробляти позитивні звички, риси характеру.


     Метою навчально-виховного процесу в УВПУ ТТХ є:

 • всебічна підготовка кваліфікованих робітників за напрямками підготовки;
 • спрямування учнівської молоді на набуття соціального досвіду;
 • сприяння досягненню молоддю відчуття потреби на їх професію у майбутньому;
 • вироблення поваги до державної символіки, Конституції України, національних традицій;
 • розвиток у учнів правової, духовної, моральної, гендерної, художньо-естетичної, трудової, екологічної тощо культури.

Така мета навчально-виховного процесу потребує розроблення якісних програм, планів заходів, планомірної роботи усього колективу навчального закладу. Адміністрація закладу разом з учнівським активом, педагогами та майстрами виробничого навчання, здійснюючи виховну роботу, мають вклинити у її зміст зустрічі з визначними діячами, представниками органів місцевої влади, громадських організацій, соціальних служб; проводити виховні години, бесіди, круглі столи з різної проблематики; творчі тематичні вечори з нагоди визначних дат, свят та народних звичаїв; залучати молодь до оформлення стінгазет, тощо. Суттєво значущим є відвідування музеїв, театрів, кінотеатрів, виставок та інших культурних осередків. Зокрема, бібліотекарю училища необхідно організовувати презентації та виставки книг на різноманітні теми, інформаційно-просвітницькі кутки, тощо. Вагомим є проведення конференцій, "круглих столів", диспутів і дискусій, які несуть суттєве виховне навантаження
У своїй роботі ми керуємось нормативно-правовою базою:
 1. Конституцією України;
 2. Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»;
 3. Указом Президента України «Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян»;
 4. Національною доктриною розвитку освіти.
Цими документами визначено стратегічне завдання – виховання в учнівської молоді любові до Батьківщини, усвідомлення нею національних і загальнолюдських, морально-духовних цінностей, утвердження якостей громадянина, патріота України, розвитку культурного і творчого потенціалу спрямованого на утвердження суспільно-значущих норм і правил поведінки особистості .

Виховна робота в училищі ведеться у відповідності до документації:

 • загальноучилищного плану виховної роботи;
 • плану роботи методкомісії майстрів виробничого навчання;
 • місячних планів виховної роботи майстрів виробничого навчання;
 • плану роботи бібліотеки. У вас відбувається святковий розпродаж або щотижнева акція? Неодмінно прорекламуйте їх тут, щоб сповістити клієнтів про можливість отримати знижку.


Основними напрямками виховної роботи є:

 • національно-патріотичне виховання;
 • морально-правове виховання;
 • превентивне виховання;
 • гендерне виховання;
 • естетичне виховання;
 • фізичне виховання;
 • трудове виховання;
 • психологічний супровід розвитку особистості учня;
 • проведення виховних годин, уроків-бесід, тематичних вечорів, «круглих столів» з різної проблематики;
 • організація роботи з учнями, які потребують соціального захисту (поліпшення умов навчання і виховання, матеріальне забезпечення та покращення житлово-побутових умов учнів-сиріт);
 • організація роботи з учнями, які потребують особливої педагогічної і психологічної допомоги (робота з учнями з девіантною поведінкою, робота Ради профілактики правопорушень, Учнівської ради);
 • організація дозвілля учнів, пропаганда здорового способу життя;
 • керівництво діяльністю Учнівської ради;
 • організація роботи гуртків та спортивних секцій;
 • проведення конкурсів, олімпіад, змагань.